جلسات بررسی بودجه در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی (صبح) - 1400/11/04