جلسات بررسی بودجه در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی - 1400/11/06