بازدید جعفر تشکری هاشمی از نمایشگاه شهر آفتاب - 1401/02/20