بازدید سید احمد علوی از آغاز مرمت خانه وثوق‌الدوله در باغ سلیمانیه - 1401/02/31