حضور مهدی چمران در صحن شورا پس از یک دوره بیماری (جلسه شصت و چهارم) - 1401/03/01