مراسم بزرگداشت شهید دکتر مصطفی چمران در خانه موزه شهید چمران - 1401/04/01