هشتاد و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1401/05/11