بازدید پرویز سروری از شرکت بهره برداری مترو - 1401/05/15