جلسه سیصد و سیزده

تاریخ جلسه 1400/05/03
ساعت شروع جلسه 08:30
ساعت اتمام جلسه 13:00