جلسه دویست و هشتاد و شش

تاریخ جلسه 1400/01/24
ساعت شروع جلسه 08:45
ساعت اتمام جلسه 13:00