کارگروه بررسی حادثه آتش سوزی مرکز درمانی سینا اطهر - 99/04/23