بازدید کمیسیون شهرسازی و معماری از منطقه 13 و افتتاح پروژه های محله محور - 99/04/23