بازدید محمد جواد حق شناس و حسن خلیل آبادی از قبرستان ابن بابویه و مراسم گرامیداشت شهدای سی تیر - 99/04/30