دویست و بیست و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 99/04/31