بازدید صدراعظم نوری و میلانی از پروژه های زیست محیطی منطقه 13 - 99/05/07