بازدید محسن هاشمی از شرکت واگن سازی تهران - 99/05/15