نشست محسن هاشمی و افشین حبیب زاده با کارگران حوزه مدیریت شهری - 1400/02/12