دوازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1400/06/23