هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران - 1401/05/09