بازدید رئیس و اعضای شورا از نمایشگاه نقاشی خط نشان عاشقی در میدانگاه هفت تیر - 1401/05/10