مراسم عزاداری کارکنان مترو در حیاط شهرداری با حضور اعضای شورا - 1401/05/11