فیلم

گزارش مهدی چمران از چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گزارش مهدی چمران از چهل و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران

صحن شورا